Con mắt thứ ba – Dấu tích của người Việt cổ?

Hơn bảy tỷ người trên hành tinh này dường như không ai có thể nhìn được nếu bị bịt kín hai mắt – trừ nhà ngoại cảm người Việt Hoàng...